🛑centru-copiiCentrul de îngrijire copii din satul Oeștii Ungureni, comuna Corbeni județul Argeș este destinat copiilor preșcolari, proveniți din familii aflate în dificultate, cu domiciliul în comuna Corbeni, județul Argeș, un sprijin și o soluție pentru dumneavoastră, atunci când vă confruntați cu următoarele probleme:
☑️vă aflați temporar într-o situație de dificultate care afectează creșterea, dezvoltarea și educația copilului dumneavoastră;
☑️aveți venituri reduse care generează dificultăți de întreținere și îngrijire adecvată a copilului;
☑️aveți nevoie de sprijin și consiliere în îndeplinirea obligațiilor și sarcinilor legate de creșterea și educarea copilului;
☑️copilul dumneavoastră nu are posibilitatea de a își pune în valoare talentele și aptitudinile;
☑️nu beneficiați de suport pentru supravegherea copilului pe timpul zilei ;
☑️sunteți în situație de șomaj, divorț, unic susținător al copilului.
Centrul de zi oferă o gamă variată de servicii destinate atât copiilor cât și părinților, în cadrul următoarelor module de activitate:
⭕️Modulul instructiv-educativ
✔️cuprinde activități de exprimare și valorificare a aptitudinilor şi intereselor copiilor în cadrul unor cercuri și ateliere: dans, muzică, arte plastice, teatru, educație ecologică și cunoaștere;
⭕️Modulul de consiliere
✔️urmăreşte consilierea psihologică, socială, educativă, școlară a beneficiarilor, atât individual cât și prin programul ”Școala părinților” program susținut lunar de către specialiștii centrului de zi și colaboratorii acestuia;
⭕️Modulul recreativ/petrecerea timpului liber, planificarea activităților recreative realizându-se conform vârstei și nevoilor identificate:
✔️cuprinde activităţi ludice, de socializare, sportive, excursii, serbări, sărbătorirea onomasticelor şi a zilelor de naştere;
⭕️Modulul îngrijire/sănătate
✔️centrul de zi asigură copiilor o masă caldă pe zi;
✔️prin intermediul cabinetului medical se oferă asistență medicală pe parcursul zilei, monitorizarea stării de sănătate a copiilor și educație sanitară;
🔝Prin serviciile oferite de către centru, copiii nu numai că vor învăţa să-şi petreacă util şi plăcut timpul liber, îşi vor aprofunda cunoştinţele, îşi vor descoperi şi cultiva talentele şi abilităţile. Toate acestea vor avea efecte pozitive asupra formării lor, sporindu-le șansele de integrare socială și profesională.
🔝Prin activitățile desfășurate se urmărește colaborarea și parteneriatul activ între personalul de specialitate al centrului, copii și părinți. Periodic sunt organizate întâlniri comune părinți /copii/personal de discutare și aplicare a Planului Personalizat de Intervenție al copilului conform nevoilor identificate.
🔵Procedura de înscriere :
Potențialii beneficiari se pot adresa Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Corbeni, pe bază de cerere din partea familiei/reprezentantului legal al copilului. Solicitanţii sunt informaţi de asistentul social înainte de depunerea cererii de înscriere, asupra procedurii de admitere, modului de organizare şi funcţionare al centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
Cererile de înscriere vor fi însoţite de toate actele necesare instrumentării dosarului copilului:
🚩cerere de admitere în centru, completată de reprezentantul legal al copilului;
🚩copii după C.I. ale părinţilor/reprezentanţilor legali;
🚩copie certificat de naştere/C. I copil;
🚩copii certificate de naştere fraţi/surori;
🚩copie certificat de căsătorie/hotarâre de divorț părinți/copie certificat deces/declarație pe proprie răspundere (în fața notarului) că părinții sunt desparțiţi (unde este cazul), hotarâre de delegare a autorității părintești în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate;
🚩declaraţie pe proprie răspundere cu privire la domiciliul în fapt atunci când este diferit de domiciliul legal (unde este cazul);
🚩hotărâre de stabilire domiciliu minor (în cazul părinților divorțați/separați);
🚩adeverinţă de salariat părinţi;
🚩adeverinţă de la Administratia Financiară dacă părinții/părintele nu lucrează (unde este cazul);
🚩cupon ajutor social (unde este cazul);
🚩cupoane alocaţie copii;
• cupon alocaţie de susţinere a familiei (ASF-unde este cazul);
🚩cupon/dovadă alte venituri (unde este cazul);
🚩adeverinţă de la medicul de familie pentru copil;
🚩aviz epidemiologic și dovada de vaccinare (antecedente vaccinale), eliberate de medicul de familie cu 24 de ore înainte de intrarea copilului în centru sau cu 72 de ore, dacă intrarea se face intr-o zi de luni sau după sărbători legale;
🛑Toate actele pentru admiterea în Centru de zi sunt depuse de solicitant la sediul Primăriei Corbeni. După depunerea cererii însoțită de actele necesare admiterii, se efectuează ancheta socială la domiciliu. Prioritatea o au cazurile cu un grad ridicat de risc. În vederea prioritizării cazurilor cu grad ridicat de risc, dosarelor li se aplică Criteriile de selectie ale beneficiarilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 36/30.06.2021. Sunt admise cazurile care obtin cel mai mare punctaj, ținându-se cont și de concluziile și recomandările asistentului social din ancheta socială și de numărul de locuri disponibile în centru(15).
🛑Serviciile oferite de Centrul de Zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.
Serviciul social Centrul de Zi se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică:
-Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990;
- Legea nr. 292 /2011privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
🛑CONTACT
Dosarele de înscriere se înregistrează la sediul Primăriei Corbeni, în vederea analizării și soluționării acestora.
Cu aleasă prețuire și doriri de bine,
Nicolae Dinică