dezbatere-publicaAccesul la apă curată și la o rețea funcțională de apă și canalizare este absolut necesar pentru sănătatea și bunăstarea populației!
🚩Una din problemele majore ale localității este alimentarea cu apă a gospodăriilor și agenților economici, mai ales în timpul secetei când apa este insuficientă și racordarea la rețeaua de canalizare!
🚩Deși s-au făcut și se vor face investiții cu privire la captarea apei și rețeaua de distribuție a acesteia,precum și la rețeaua de canalizare, se impune și intrarea in legalitate prin înființarea,organizarea,funcționarea și gestionarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Corbeni!
🛑Astfel,vă facem cunoscut că in perioada 01-02.03.2021 Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.- Agenția Teritorială Sud Muntenia) a efectuat o acțiune de control neplanificat,Comunei Corbeni, având ca obiectiv verificarea modului de respectare a legislației specifice serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a serviciului de iluminat public.
Potrivit concluziilor Notei de Control ,A.N.R.S.C. a constatat că în Comuna Corbeni,serviciul de alimentare cu apă este prestat de un compartiment fără personalitate juridică.Serviciul de canalizare nu se prestează întrucât nu este funcțional ,deși există doua sisteme de canalizare unul receptionat în 2016 și unul în 2020,nu sunt realizate suficiente racorduri care să permită punerea in funcțiune a sistemului de canalizare.
În acest sens,pentru intrarea in legalitate,A.N.R.S.C. a notificat după intrarea în vigoare a legii,Comuna Corbeni cu adresele 707940/21.06.2019 și 806064/01.04.2020 pentru reorganizarea compartimentului într-un serviciu cu personalitate juridică.
Din actele administrative înaintate echipei de control rezultă că nu ai fost puse în aplicare dispozițiile art. II din Legea 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Nr.241/2006 care obligă autoritățile locale de a proceda la reorganizarea compartimentelor fără personalitate juridică ,organizate în structura aparatului de specialitate,în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea Consiliului Local.
De asemenea,ca măsuri în urma controlului A.N.R.S.C. a dispus:
-Autoritățile administrației publice locale vor aproba prin hotărâre a consiliului local forma de gestiune pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare în baza Studiului de oportunitate realizat în conformitate cu art.22,alin (3) din Legea 51/2006.
-Conform competentelor care le revin prin art.8 alin. (3) lit. d) din Legea 51/2006 Autoritățile administrației publice locale ,vor reorganiza compartimentul fără personalitate juridică într-un seviciu cu personalitate juridică , sau intr-o societate cu asociat unic Consiliul Local, dacă se optează pentru gestiunea directă sau vor demara procedura de delegare cu respectarea prevederilor art.29 alin.8,9,10,11 din Legea 51/2006.
-Autoritățile administrației publice locale vor urmări operatorul desemnat pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare,să solicite și să obțină de la A.N.R.S.C. eliberarea licenței în termenul legal,precum și avizul pentru prețurile/tarifele practicate fundamentate în baza Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. Nr.65/2007,precum și a H.G. Nr.677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă.
🚩Față de cele prezentate mai sus și având în vedere dorința de a rezolvarea problemelor cu privire la rețeaua de apă și canalizare,precum și transparența decizională în administrația publică, propunem spre dezbatere publică Proiectul de hotarâre privind Reorganizarea Compartimentului Alimentare cu apă al Comunei Corbeni și aprobarea modalității de gestiune a acestuia,accesând link-ul: https://www.cjarges.ro/.../0be3c289-a769-48d1-8ad0...
🚩Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri sau sugestii la sediul Primăriei Corbeni - Compartiment Monitorizare și Gestionare Proceduri Administrative sau în format electronic pe mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,până la data de 23.08.2021.