anunt-corbaniStimați cetățeni,
🚩In conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) , alin.(2), si alin.(5) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, se convoacă, Consiliul local al comunei Corbeni, jud. Arges, în şedinţă ordinara, in data de 23.09.2021, ora 16,00, cu prezenta fizica a domnilor consilieri locali la sala de sedinte a Primariei comunei Corbeni, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
🚩1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31.08.2021
🚩2. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 08.09.2021.
🚩3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeni, precum si pentru consilierul de la cabinetul primarului comunei Corbeni, incepand cu drepturile aferente lunii octombrie 2021.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
🚩4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentui de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Corbeni , judetul Arges.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
🚩5. Proiect de hotarare privind aprobarea marcarii arborilor de pe terenurile din afara fondului forestier national , situati de-a lungul cursurilor de apa ,,Valea Oeasca, ,,Valea Obiei,, ,,Valea Cacova,, si in zonele verzi din intravilan – pct Fostul Liceu Corbeni si pct. Gradinita Corbeni aflati pe terenurile proprietate publica si/sau privata a comunei Corbeni, judetul Arges.
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
🚩6. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii si amenajarii unei parcari pentru mijloacele de transport de mare tonaj, in satul Oestii Pamanteni, pct. ,, La camin – peste drum,, din comuna Corbeni, judetul Arges .
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
🚩7. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare , a Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general estimativ, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Executie racorduri de canalizare in satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda in comuna Corbeni, judetul Arges,,
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
🚩8. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice – faza de proiectare, pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare prin asfaltare drum DC 296 Oestii Ungureni, comuna Corbeni, judetul Arges,,
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
🚩9. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice-faza de proiectare, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare prin asfaltare drum DC303 Oestii Pamanteni -Garaj-Islaz, comuna Corbeni, judetul Arges,,
INITIATOR
PRIMAR – Nicolae Dinică
🚩10. Probleme curente.